Rềnh Rềnh Ràng Ràng

 Tác giả : Phạm Tuyên

 Người đăng : administrator, 12 năm trước

Rềnh rềng ràng ràng ba gang xếp lại
Rềnh rềng ràng ràng xích lại cho quần
1 người 2 chân nè , 2 người 4 chân nè
3 người 6 chân nè , 4 người 8 chân nè
5 người 10 chân
Chân gầy chân béo chân béo chân gầy
Dệt vải cho bà vải hoa vải gấm
Đến mai trời nắng đem vải ra phơi


Cùng tác giả Phạm Tuyên