Đếm sao

 Tác giả : Văn Chung

 Người đăng : nguyenkhoi, 10 năm trước

Một ông sao sáng hai ông sáng sao
Ba ông sao sáng, sáng chiếu muôn ánh vàng
Bốn ông sao sáng
Kìa năm ông sao sáng
Kìa sáu ông sáng sao trên trời cao
Bảy ông sao sáng, tám ông sáng sao, chín ông sao sáng
Sáng chiếu muôn ánh vàng
Mười ông sáng sao
Kìa sông Ngân trong sáng
Mờ chiếu ánh muôn sao trên trời cao
Đêm thì khắp bốn phương trời toàn sao lóng lánh sáng người chiếu xa
Ngày thì sao sáng giữa cờ vàng đỏ em đếm
Kìa một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười
Trăm nghìn vạn triệu vô số hằng hà trên nước Việt Nam

Cùng tác giả Văn Chung

  • Văn Chung
    Những lúc em ngồi suốt canh khuya bên đèn…
  • Văn Chung
    ( 1952 ) Mục đồng ca hát rằng ở…
  • Văn Chung
    Trên dòng sông Hát Êm đềm lướt đưa Con…