Ngồi Tựa Mạn Thuyền
 4629
Ngồi rằng ngồi tựa (có mấy) mạn thuyền là ngồi tựa
(có hơ) mạn thuyền (ấy mấy) đêm (là) đêm hôm qua
Ngồi rằng (là) ngồi tựa (có mấy) mạn thuyền là ngồi
tựa (có hơ) mạn thuyền
Trăng in (là in) mặt nước cũng có (a) càng nhìn (là) càng
nhìn non nước càng xinh (ư hư là ôi hư)

Sơn rằng sơn thủy (có mấy) hữu tình là sơn thủy (có
hơ) hữu tình (ấy mấy) trông (là) tôi trông lên
Sơn rằng (là) sơn thủy (có mấy) hữu tình là sơn thủy (có hơ) hữu tình
Thơ ngâm (là ngâm) ngoài lái cũng có (a) rượu bình (là)
rượu bình giải trí trong khoang (ư hư là ôi hư)

Tay rằng tay dạo (có mấy) cung đàn là tay dạo (có nắn)
cung đàn (ấy mấy) đôi (là) đôi tay em
Tay rằng (là) tay dạo (có mấy) cung đàn là tay dạo (có nắn) cung đàn
Tiếng tơ (là tơ) tiếng trúc cũng có (a) bổng trầm (là)
bổng trầm năn nỉ thiết tha
Làm (ư hư) tài trai chơi chốn (ý hơ) hà (là ôi a) tôi mà cầu hà
Đăng bởi administrator, 5 năm trước
Cùng tác giả Dân Ca
Bèo Dạt Mây Trôi
Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi, Anh ơi, em…
Đăng bởi zizi228, 5 năm trước
Cây trúc xinh
Cây trúc xinh tang tình là cây trúc mọc qua…
Đăng bởi administrator, 5 năm trước
Dân Ca Ba Miền
Trèo lên quan dốc ngồi gốc ối a cây đa…
Đăng bởi administrator, 5 năm trước
Dệt Gấm
[Dân Ca Quan Họ] gấm đây là đôi tay vừa…
Đăng bởi administrator, 5 năm trước
Hò Mái Nhì Huế
Trước bến ơ……………ơ…….. chiều chiều chiều trước bến Văn Lâu,…
Đăng bởi administrator, 5 năm trước
Cùng người đăng administrator